ข้อมูลโรงเรียน

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ที่ 2

ถนน โคกก่อง - โนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36140 โทรศัพท์ 087-2417201 โทรสาร............-.........

e-mail.......................-..............................website bdw@chaiyaphum1.go.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด

อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2. ข้อมูลด้านบริหาร

2.1 ชื่อ - สกุลผู้บริหาร นายพิษณุรักษ์ คำยง

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ปี เดือน

2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ....................-.................คน

2.3 ประวัติโดยย่อ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ประวัติโดยย่อโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์

จังหวัดชัยภูมิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2483 โดยการนำของนายทูล โตนชัยภูมิ

ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านดอนหัน ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านดอนหันเป็นที่เล่าเรียนตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลยางหวาย 13 (วัดบ้านดอนหัน) มีครูมาปฏิบัติการสอนรวม 2 คน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา

ปัจจุบันมีข้าราชการครูทั้งสิ้น 5 คน มีนายประมวล สุทธิสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

มีที่ดิน 2 แปลงดังนี้ แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 15 ไร่ 76 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ แปลงที่ 2 มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์และ

ระบบนิเวศ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 22 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา

มีอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน อาคารประกอบได้แก่

ส้วม 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารปฏิบัติงานฝึกอาชีพการทำอิฐดินซิเมนต์ 1 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง เป็นต้น