นายพิษณุรักษ์ คำยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา
นายไพรัตน์ เกียรติศักดิ์ศิริครู คศ.3
นางสาวจันทพร ปัญญาครูผู้ช่วย
นายบัณฑิต สมกลางครูอัตราจ้าง
นางแววนิภา มณีศรีครูธุรการ
นายเจนณรงค์ อ้อนอุบลนักการภารโรง