ข้อมูลโรงเรียน

บทที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน

 

1  ข้อมูลทั่วไป    

1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา       ตั้งอยู่เลขที่  180  หมู่ที่  2

ถนน  โคกก่อง  -  โนนสะอาด      อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์  36140  โทรศัพท์    044  -  870145 , 081-1025998     โทรสาร............-.........

e-mail.......................-..............................website.............................-..............................................

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1

1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

1.3  มีเขตพื้นที่บริการ  1  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านดอนหัน   หมู่ที่  2    ตำบลโนนสะอาด

อำเภอคอนสวรรค์    จังหวัดชัยภูมิ

 

2.  ข้อมูลด้านบริหาร

2.1  ชื่อ - สกุลผู้บริหาร    นายประมวล   สุทธิสน

      วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท    สาขา  บริหารการศึกษา

       ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ..   2552  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  3   ปี  4  เดือน

2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ....................-.................คน

2.3  ประวัติโดยย่อ  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ประวัติโดยย่อโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา

             โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์

  จังหวัดชัยภูมิ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2483  โดยการนำของนายทูล  โตนชัยภูมิ

ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านดอนหัน  ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านดอนหันเป็นที่เล่าเรียนตั้งชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลยางหวาย  13  (วัดบ้านดอนหัน)  มีครูมาปฏิบัติการสอนรวม  2  คน             ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา

             ปัจจุบันมีข้าราชการครูทั้งสิ้น  5  คน  มีนายประมวล  สุทธิสน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

มีที่ดิน  2  แปลงดังนี้  แปลงที่  1  มีพื้นที่  15  ไร่  76  ตารางวา  เป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ   แปลงที่  2  มีพื้นที่  7  ไร่  2  งาน  30  ตารางวา  เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์และ

ระบบนิเวศ  รวมพื้นที่ทั้งสิ้น  22  ไร่ 3  งาน  6  ตารางวา

มีอาคารเรียนแบบ  . 1  .  ใต้ถุนสูง  จำนวน  1  หลัง  6  ห้องเรียน  อาคารประกอบได้แก่     

ส้วม 3  หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง    อาคารปฏิบัติงานฝึกอาชีพการทำอิฐดินซิเมนต์  1  หลัง  อาคารห้องสมุด  1  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  เป็นต้น